Överbeläggningar riskerar sjuksköterskors hälsa på psykiatriska kliniken NUS.

Extrem överbeläggning ledde till anmälan av arbetsmiljön

2015-10-20

Sjuksköterskorna på psykiatriska kliniken avdelning 1 och 2 på Norrlands universitetssjukhus (NUS), har efter fyra år av hög arbetsbelastning på grund av extremt höga överbeläggningar fått hopp om en bättre arbetsmiljö. Nu finns en handlingsplan för att få ner överbeläggningarna, efter anmälan till Arbetsmiljöverket.

Fredrik Boberg. Fredrik Boberg. Foto: Marie NorlinSjuksköterskan och skyddsombudet Fredrik Boberg har jobbat på avdelningen i åtta år och varit skyddsombud i tre år. Han välkomnar planen, men vill se konkreta resultat innan han helt vågar tro på den. Som situationen har varit, och innan allt i handlingsplanen är åtgärdat finns konsekvenser kvar, konstaterar han.

 

– Som skyddsombud ser jag också en ökad risk för hot och våld när väldigt många som mår dåligt ska samsas på en liten yta.
Fredrik Boberg har själv blivit slagen och fått sina glasögon förstörda. Svårt att avgöra om det beror på överbeläggningarna, menar han, men han ser tydligt att det skapar en frustration hos patienterna när personalen inte har tid för dem.

Hög personalomsättning

Han jobbar på Norrlands största psykiatriska klinik i Umeå, med totalt drygt 400 anställda. På avdelning 1 där han jobbar är den totala bemanningen dagtid en dagsjuksköterska, åtta sjuksköterskor och tio skötare. På natten är de fyra sjuksköterskor och fyra skötare. Under de senaste 1,5 åren har personalomsättningen varit hög med en rekrytering på 18 personer varav 11 sköterskor under den tiden. Enligt Fredrik Boberg har två sjuksköterskor slutat på grund av för hög arbetsbelastning. Två har sjukskrivits av samma orsak under det senaste året.

Extremt hög överbeläggning

Avdelning 1 har 13 vårdplatser, precis som på tvåan, och har liksom dem konstant haft överbeläggningar ända sedan 2011. Det som till slut ledde till att Vårdförbundets huvudskyddsombud gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket i maj i år var när de hade 24–25 patienter på 13 vårdplatser.

– Det var en extremt hög överbeläggning, på över hundra procent. Det är inte patientsäkert och inte heller säkert för oss. Det gick inte längre, säger Fredrik Boberg.
De vanligaste diagnoserna på Fredrik Bobergs avdelning är depression, ångest och bipolär sjukdom.

Tanken är att patienternas vårdtid ska vara kort, men den har i princip fördubblats det senaste året. Han berättar att överbeläggningar skapar en enorm stress för sjuksköterskorna, och att ingen hinner ta rast. De har sina fasta rutiner som måste hinnas med. Bland annat medicinutdelning, ronder och patientsamtal, som också blir lidande på grund av tidsbrist.

Inspektion och hot om vite

Patientomsättningen på avdelningen är relativt hög, 3–4 nya patienter per dygn är inte ovanligt. Uppgifterna om att det inte har skett någon ökning av rapporterade hot- och våldshändelser det senaste året menar han kan vara missvisande. Händelserna rapporteras inte alltid. 

Efter en anmälan gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion där de såg bristerna i arbetsmiljön. Sjuksköterskornas arbetsbelastning var hög och bemanningen låg. Inspektören såg att de hade svårt att hinna ta raster och därmed riskerade att drabbas av ohälsa eller olycksfall. Ett tecken på hög arbetsbelastning inom vården är enligt Arbetsmiljöverkets bedömning en medelbeläggning överstigande 90 procent i mer än tre månader.

I Arbetsmiljöverkets PM angående inspektionen som gjordes på klinikens avdelningar 1 och 2 den 8 juni 2015, framgår att arbetsgivaren skulle vidta följande åtgärder:

• Att vårdplatser stängs om inte grundbemanningen uppfylls.

• Att man stänger ner överbeläggningsplatserna.

• Att patienter på permission räknas in i beläggningslistan.

• En mer utförlig handlingsplan/ arbetsmiljöplan för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön upprättas.

• Tydliga riktlinjer och kriterier utformas om vad som gäller vid inläggningar, där ansvarig läkare tar hela ansvaret för till vilken avdelning patienten ska.

Handlingsplan med åtgärder

Efter hot om vite på 100 000 kronor upprättades en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön genom att få ner överbeläggningarna, som skulle vara klar senast den 30 september. Den arbetades fram i samarbete med Vårdförbundet, arbetsgivaren och landstinget.

Några av åtgärderna är: nya rutiner när läkare skriver in patienter, kompetensutveckling för sjuksköterskorna, mentorskap för nya sjuksköterskor, och en tydlig löneutveckling. Fredrik Boberg tycker att det är bra att handlingsplanen har upprättats, men vill se resultat med att få ner och få bort överbeläggningarna.

– Stressen gör att man hela tiden känner sig otillräcklig.

En annan slags stress är också de höga känslomässiga kraven i jobbet. Att ständigt behöva lägga band på sina känslor för att inte påverka patienter som kan triggas av olika känsloyttringar. Det emotionella sociala stöd som finns nu är handledning och gruppstöd hos en psykolog.

– Men då är det fokus på patientvården och omvårdnadsproblem. Det finns inget stöd för enskilda medarbetare i det dagliga arbetet. Vi har tagit upp detta för diskussion men är inget vi kommit igång med ännu, säger Fredrik Boberg.

 

Suzanne Vikström


Överbeläggningen i siffror

Vid inspektionen noterades:

• Avdelning 1 har 13 vårdplatser med inriktning mot nyinsjuknade, depression och ångest mellan 18–60 år.

• Avdelning 2 har 13 vårdplatser med inriktning mot psykos och personlighetsstörningsproblematik.

• Respektive avdelning har fem överbeläggningsplatser.

• Avdelning 1 och 2 har sedan 2011, enligt redovisade statistikuppgifter, haft över 100 procent beläggning i genomsnitt.

• Under perioden 1 januari – 4 juni 2015 har beläggningen i genomsnitt varit 127 procent på avdelning 1 och 111 procent på avdelning 2.

• När huvudskyddsombudet gjorde framställningen var 24–25 patienter inskrivna på avdelning 1 och 26 på avdelning 2.

 

Enkät om arbetsmiljön – hösten 2014

• Omfattade all personal på avdelningarna. Innehöll även frågor om den psykosociala arbetsmiljön.

• 51 personer svarade. Angående upplevelse av stress avviker enligt arbetsgivaren inte resultatet särskilt mycket från referensgruppen.

• 16 procent uppger att de känt sig stressade.

• 16 procent att de känt sig lätt irriterade.

• 24 procent att de haft sömnsvårigheter.

• 22 procent att de ofta har för mycket att göra.

 

Arbetstagarna har också nyligen besvarat en medarbetarundersökning.

Svarsfrekvensen på avdelningarna var mycket låg (mindre än 30 procent svarade på enkäten) vilket gör att resultatet är svårt att värdera.

 

 

Vill du annonsera?

Kalendarium

2017-06-13

Arbetslivets utmaningar - nationell arbetslivskonferens

Den nationella arbetslivskonferensen arrangeras för den tionde gången av Forum för arbetslivsfrågor, Falf, i år vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Temat är "Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden".

Tid: Den 13 till 15 juni 2017.

Mer information finns här.

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger